Informácie na spracovanie osobných údajov

Informace ke zpracování osobních údajů

Účastník konference bere na vědomí, že

  1. ČSEFórum, s r.o., se sídlem Královická 1224/11, 100 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, spisová složka C 398945 IČO: 21250677. (dále jen ČSEF), jakožto správce zpracovává v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů Vaše osobní údaje způsobem a za účely a uvedenými níže:

1. Zajištění Vaší účasti na konferenci a zasílání přihlašovacích údajů a podkladů z konference

Na základě přihlášky bude ČSEF zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce k účasti na konferenci organizovanou ČSEF (bez fakturačních údajů), a to automatizovaně a manuálně v listinné a elektronické podobě, prostřednictvím svých zaměstnanců, po dobu konání konference. Dále bude ČSEF zpracovávat Váš e-mail, aby Vám mohl zaslat (i) přihlašovací údaje do [sborníku konference] a (ii) podklady z konference. Tento údaj, tj. Váš e-mail bude ČSEF zpracovávat manuálně v elektronické podobě, prostřednictvím svých zaměstnanců po dobu 2 let od konání konference. Žádný z Vašich zde uvedených osobní údajů nebude ČSEF poskytovat třetím osobám. Právním základem zde uvedeného zpracování je odeslání této závazné přihlášky, na jejímž základě dojde k uzavření smlouvy o Vaší účasti na konferenci organizované správcem. ČSEF Vás dále informuje, že uvedení Vašich osobních údajů v této přihlášce je povinné a v případě neposkytnutí Vašich osobních údajů se nebudete moct konference zúčastnit a dále Vám ČSEF nebude moct zaslat jak přihlašovací údaje, tak ani podklady z konference.

2. Vystavení daňového dokladu

Za účelem vystavení daňového dokladu bude ČSEF zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v této přihlášce, a to manuálně v listinné a elektronické podobě, prostřednictvím svých zaměstnanců, a to po dobu stanovenou příslušnými daňovými předpisy. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Právním základem zde uvedeného zpracování je plnění zákonné povinnosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě neuhrazení účastnického poplatku bude ČSEF zpracovávat osobní údaje uvedené v této přihlášce po dobu nezbytně nutnou na základě našeho oprávněného zájmu (chránění svých práv, vymáhání pohledávek). Svou registrací bere účastník na vědomí a souhlasí se storno poplatkem ve výši 100 % vložného, pokud se nedomluví s pořadatelem jinak.

3. Vedení evidence účasti na konferenci

Za účelem vedení evidence účasti na konferenci bude ČSEF zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v prezenční listině, a to v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní jméno organizace a podpis, a to manuálně v listinné a elektronické podobě, prostřednictvím svých zaměstnanců, po dobu 2 let ode dne zaevidování Vaší osoby na konferenci. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem ČSEF na prokázání, že konference se zúčastnil skutečně přihlášený účastník. ČSEF Vás dále informuje, že uvedení Vašich osobních údajů v prezenční listině je povinné a v případě neposkytnutí se nebudete moct akce zúčastnit.

4. Rozesílání obchodních sdělení o konání podobných akcí

Za účelem rozesílání obchodních sdělení o konání podobných akcí organizovaných ČSEF bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail a funkce v organizaci, a to manuálně v listinné a elektronické podobě, prostřednictvím svých zaměstnanců, po dobu 3 let ode dne zaevidování Vaší osoby na konferenci. Výše uvedené osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Právním základem tohoto zpracování je Váš souhlas*. Udělení souhlasu za tímto účelem je dobrovolné.

5. Zpřístupnění obsahu konference širší (odborné) veřejnosti

Účastník konference bere na vědomí, že ČSEF bude na konferenci pořizovat fotografie a audio záznamy, na kterých může být zachycena Vaše podoba, resp. i hlas. Toto zpracování bude ČSEF provádět prostřednictvím svých zpracovatelů, a to na základě svého oprávněného zájmu spočívajícího ve zpřístupnění obsahu konference širší (odborné) veřejnosti. V časopise Energetika, na webových stránkách, www.casopisenergetika.cz, www.cskonference.cz a dále na LinkedIn a facebookových stránkách ČSEF budou uveřejněny fotografie z konference. V souvislosti s výše uvedeným je ČSEF oprávněna fotografie jakkoli případně měnit, upravit či použít jako součást díla souborného a/nebo může být takto použita pouze jejich část, pokud takové užití nebude představovat zásah do Vašich osobnostních práv ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že HS ČSEF udělíte souhlas**, ČSEF bude předávat fotografie z konference, na kterých můžete být vyobrazeni, vydavateli časopisu Pro Energy, tj. spol. ENERGY-HUB s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, IČO: 01996045 za účelem propagace konference. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné.

Poučení

ČSEF Vás tímto informuje, že v ojedinělých případech mohou být osobní údaje předány třetím stranám – orgánům veřejné moci na základě plnění právních povinností (např. zvláštní šetření v souladu s právem), a to pouze v nezbytném rozsahu. ČSEF Vás dále informuje, že máte právo na přístup k osobním údajům a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že ČSEF provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat ČSEF o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Rovněž máte právo obrátit se ve věci zpracování osobních údajů ze strany ČSEF na: csef@csef.cz.