Slávka Jánošíková

Vyštudovala Národnohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Materiálovotechnickú fakultu na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Trnave. V rokoch 1993–2005 pracovala na odboroch životného prostredia, ekonomickej, finančnej a personálnej stratégie v Duslo, a.s. Šaľa, ktoré patrí k najväčším a najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Pôsobila aj ako vysokoškolská pedagogička na STU Trnava zameraná na ekonomiku a podnikanie. Ako výkonná riaditeľka pôsobila v rokoch 2006-2008 v Slovenskej lektrizačnej prenosovej sústave, a.s., kde sa podieľala na rozvoji európskeho trhu s elektrinou. Následne v roku 2008 sa stala členkou a finančnou riaditeľkou v ropovodnej spoločnosti Transpetrol, a.s. Na základe pracovných skúseností sa stala špecialistkou na finančné a ekonomické záležitosti s ktorými v rokoch 2012-2016 zastávala funkciu generálnej riaditeľky sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Momentálne sa venuje elektroenergetike, plynárenstvu, vodárenstvu a tepelnej energetike na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví kde pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie cenovej regulácie.