BLOK 3: DISTRIBUČNÍ SÍTĚ SMĚŘUJÍ K DIGITALIZACI

BLOK 3: DISTRIBUČNÍ SÍTĚ SMĚŘUJÍ K DIGITALIZACI

Moderoval: Pavel Šolc, ČEZ Distribuce
• Nové trendy v provozu a digitalizacidistribučních sítí, otázky kyberbezpečnosti
• Zkušenosti a poučení z implementacechytrých měřicích systémů ve Slovenskérepublice
• Distribuční sítě a elektromobilita –výzva pro blízkou budoucnost
• Diskuze a otázky

Rychlý technologický vývoj v oblasti materiálů, ICT prvků a řešení, digitálních technologií a technologií decentralizované výroby či akumulace elektřiny, stimulovaný masivními státními dotacemi jak do výzkumu, tak i do vlastního nasazení nových zařízení, přinesl na trh celou škálu komerčně zralých technologií umožňujících decentralizovanou výrobu elektřiny, její skladování, řízení spotřeby a zejména komplexní řešení umožňující vzájemné propojení a koordinaci těchto prvků. Souběžně s tím se rozvíjejí internetové platformy a technologie blockchainu podporující vzájemnou interakci velkého množství aktérů.
Nakonec decentralizace a silná podpora možnosti zapojení aktivních zákazníků je jedním z hlavních témat aktuálně téměř dokončené směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která je součástí celého nového legislativního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. V návrhu směrnice je explicitně ustanovena podpora zavedení a podmínky pro „aktivní zákazníky“, „energetické komunity“, „agregátory“, „zařízení pro skladování energie“ nebo pro „inteligentní měřicí systémy“. Výsledkem bude masivní penetrace decentralizované výroby a akumulace s řízením spotřeby postupně do nižších napěťových hladin a očekávaný start decentralizovaných obchodních platforem pro výměnu elektřiny mezi účastníky.

Dekarbonizační úsilí EU nejen urychluje nasazení decentralizovaných technologií u uživatelů sítě, ale současně vytváří tlak na masové odstavování klasických velkých zdrojů (uhlí, jádro, paroplyn). Během následujících deseti let se ve většině zemí EU posune těžiště nejen výroby elektřiny, ale do značné míry i dodávky flexibility (tedy regulační energie a služeb) do distribučních sítí na napěťové hladiny vn a nn. Bude narůstat volatilita a špičkové toky v distribučních sítích při současném snižování přeneseného množství elektrické energie.

Aby bylo možné tyto požadavky zvládnout a současně udržet, či dokonce zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávky elektřiny, je nezbytné distribuční sítě přizpůsobit a v podstatě koncepty a řešení využívané v přenosové soustavě postupně dostat na nižší napěťové hladiny. Jedná se o plošný monitoring toků v síti, monitoring prvků a stavových informací, automatizaci a digitalizaci ovládání prvků v síti i zkruhování sítí vvn/vn a budování mřížových sítí nn. Zásadní změny čekají dispečerské systémy, které budou muset zvládnout řízení distribučních sítí se složitou topologií, se stovkami tisíc aktivních prvků včetně celého managementu jalových výkonů a začít využívat lokální autonomní řídicí funkce.

Všechny tyto nové prvky budou kontinuálně komunikovat, vyžadovat i poskytovat informace či reagovat na signály. Do popředí se tak dostane otázka informační bezpečnosti, tedy odolnosti těchto systémů proti zcizení nebo pozměnění dat, které může snadněji než kdykoliv dříve vyvolat rozpad celého systému.
Řada technologií i řešení již byla v menší škále nasazena a testována, nicméně zajištění masové implementace v relativně krátké době bez ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti dodávky je obrovskou výzvou pro následující dekádu. Je nezbytné si přiznat, že i když v důsledku digitalizace sítí i vnitřních procesů distributorů dojde k řadě provozních úspor, náklady související s provozem digitálních technologií, přenosem, správou a uchováváním dat či udržováním kybernetické bezpečnosti tyto úspory daleko převýší. Zákazník dostane vyšší spolehlivost, kvalitu a flexibilitu dodávky, mnohem větší svobodu a možnosti, ale bude za to muset zaplatit i vyšší náklady.

Otázky do panelové diskuze
• Jak vidíte budoucí roli elektroakumulace v síti? Jde o zásadní prvek řízení rovnováhy a služeb, nebo jsou tatoočekávání nerealistická?
• Jsou vysoká očekávání agregace flexibility z hladiny nnrealistická? Kdy a v jakém rozsahu?
•Blíží se „uberizace“ energetiky?
• Co očekáváte jako experti a jako zákazníci od distribučních sítí v roce 2030?