BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY

BLOK 4: EURÓPSKE INTEGRAČNÉ PROJEKTY

Moderoval: Jaroslav Kubinec, SEPS

  • Stanovenie prenosových kapacít a ďalšie novinkyz regiónu CORE
  • Európske platformy pre výmenu regulačnejenergie
  • Projekty společného zájmu (PCI)
  • Česko-slovenský projekt (PCI) ACON
  • Diskusia a otázky

Integrácia trhov s elektrinou v EÚ prebieha na niekoľkých rovinách. Na jednej strane hovoríme o regionálnych a paneurópskych aktivitách a na druhej strane možno rozlíšiť špecifické úlohy PPS a operátorov trhu (tzv. NEMO), prípadne ich prienik. Jednou zo základných oblastí integrácie trhu v agende PPS, v ktorej vidieť aktívnu podporu Európskej komisie je rozvoj prenosovej infraštruktúry. Inštitúcie EÚ vytvárajú rámec pre identifikáciu a realizáciu transeurópskych infraštruktúrnych projektov. Tieto projekty sú označované ako projekty spoločného záujmu (PCI). Podľa správy Európskej komisie z novembra 2017 je v súčasnosti na zozname PCI spolu 173 projektov, ktoré zahŕňajú projekty na výstavbu vedení, smart grid projekty a ďalšie. Do zoznamu je zaradený aj spoločný česko-slovenský projekt ACON Smart Grid, ktorého cieľom je na úrovni distribučnej sústavy v pohraničnom regióne inštalovať inteligentné technológie a tak prispievať k postupnej integrácii trhov a tiež rozvoju inteligentných technológií v regióne.

Druhou oblasťou, ktorá je kľúčovým vstupom PPS pre cezhraničné obchodovanie s elektrinou a vytváranie likvidného trhu všeobecne, je výpočet prenosových kapacít. ACER svojím rozhodnutí č. 06/2016 definoval desať regiónov pre výpočet kapacít. Najväčší a najkomplexnejší z nich vznikol práve v srdci kontinentálnej EÚ. Región CORE vznikol spojením pôvodných regionálnych celkov CWE a CEE – takže jeho súčasťou je aj Česká a Slovenská republika. V súčasnosti sú aktivity v rámci regiónu CORE pre výpočet kapacít (CORE CCR) zamerané predovšetkým na prípravu metodík a technického riešenia pre výpočet medzioblastnej kapacity metódou flow-based v časovom rámci denného a vnútrodenného trhu. V súčasnosti prebieha interné paralelné testovanie, teda prvé výpočty metodík na výpočet kapacity v časovom rámci denného a vnútrodenného trhu, ktoré majú preukázať správnosť navrhovanej metódy. Aktivity sú zamerané aj na vývoj metodiky pre výpočet kapacity v dlhodobých časových rámcoch a podružných metodík, napr. metodík na využívanie nápravných opatrení, rozdelenie nákladov za tieto nápravné opatrenia. Implementácia tejto metódy predstavuje dlhodobý proces, ktorého začiatky si pamätáme ešte vo formácii CEE.

Problémy, ktoré vývoj komplexnej metódy flow -based od začiatku sprevádzajú, znamenali aj pre CORE región mnohé výhrady zúčastnených subjektov.
Nová metodika vyvíjaná CORE PPS nesplnila očakávania všetkých národných regulátorov, a to predovšetkým z dôvodu nedostatočného predstavenia samotnej metódy. Národné regulačné úrady regiónu CORE nedokázali prijať jednotné stanovisko k návrhom metodík, a preto boli tieto metodiky na konci augusta
eskalované ACER v súlade s mechanizmom Nariadenia CACM. Rozhodnutie ACER a prípadné zmeny metodík budú však len prvým krokom vývoja v regióne CORE, nakoľko bude potrebné navrhnúť a vyvinúť podružné, ale rovnako dôležité parametre, ako zdieľanie nákladov za nápravné opatrenia, a samotné technické riešenie, ktoré vo finále „spečatia“ osud implementácie metódy flow-based.

Ďalším dôkazom určitej skepsy je aktivita niektorých národných regulátorov ohľadom včasného spustenia projektu CORE FB Market Coupling aj výzva regulačných orgánov preskúmať možnosť prepojenia trhov 4MMC a MRC cez hranice ponukových oblastí PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT na báze NTC. Tento projekt by mal slúžiť ako medzikrok pri implementácii metódy flow-based v regióne CORE a zároveň by umožnil slovenským a českým účastníkom trhu participovať na benefitoch plynúcich z prepojenia trhov s elektrinou ešte pred samotným spustením CORE FB MC.
Aj v tomto prípade ide o počiatočné fázy projektu.

V súvislosti s cezhraničným obchodovaním s elektrinou si celá Európa za posledné desaťročie zvykla na myšlienku jednotného trhu s elektrinou a harmonizáciu všetkých pravidiel naprieč Európou. Diškurz a samotná implementácia sa presunuli na regionálnu a paneurópsku
úroveň. V prípade podporných služieb a regulačnej energie je však tento trend pomerne nový a prichádza až na konci roku 2017 spoločne so vstupom Nariadenia EBGL do platnosti. Okrem iného EBGL definuje vznik európskych platforiem pre výmenu regulačnej energie. Ide o štyri platformy:
• Európska platforma na výmenu RE – z nahradzujúcich rezerv (tzv. „RR“) s časom aktivácie dlhším ako 15 min.,
• Európska platforma na výmenu RE z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (tzv. „mFRR“)s časom aktivácie do 15 min.,
• Európska platforma na výmenu RE z rezerv naobnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou(tzv. „aFRR“) a,
• Európska platforma pre tzv. postup Imbalance netting.

Tieto platformy sú reprezentované implementačnýmiprojektmi MARI (mFRR), PICASSO (aFRR), TERRE (RR)a IGCC (Imbalance netting).
Otvára sa teda otázka, kde sa nachádzame rok po vstupe Nariadenia EBGL do platnosti, akým smerom sa tátointegrácia uberá a či takáto harmonizácia neznemožnívyužívanie výhod plynúcich z konkrétnych energetických mixov jednotlivých členských štátov.

V súčasnosti prebieha schvaľovanie implementačnýchrámcov jednotlivých platforiem. Projekty teda vstupujúdo novej, dizajnovej fázy, ktorá bude kľúčová z hľadiskabudúcej prevádzky platforiem pre výmenu regulačnejenergie a de facto aj bezpečnej prevádzky prenosovejsústavy EÚ.

Vyššie boli v skratke uvedené výzvy, ktorým čelia PPS, no rozhodne rovnako turbulentné obdobie prežívajú aj NEMO (Nominated Electricity Market Operator). Hlav-nými integračnými témami sú implementácia tzv. konceptu multi-NEMO (MNA), príprava rámcových zmlúv a ďalší rozvoj alokačného algoritmu. Budúcnosť NEMO do značnej miery ovplyvňuje spo-mínaný koncept MNA – teda možná zmena monopol-ného postavenia NEMO a príchod nových, silných búrz na trhy. Alternatívnym riešením by bolo vytvorenie väč-ších celkov dotknutými NEMO vo vybraných regiónoch.

Otázky do panelovej diskusie

  • Je možné očakávať dodržanie časovéhoharmonogramu implementácie v regióne CORE anaplnenie pôvodných cieľov zvýšenia bezpečnosti pre PPS a zvýšenia prenosových kapacít a tzv. „socialwelfare“ pre trh?
  • Aká je predstava ohľadom technického riešenia európskych platforiem pre výmenu regulačnej energie? Ideojedno IT riešenie alebo o viacero samostatných IT riešení?
  • Aký je váš názor na prínos PCI projektov pri plneníeurópskych energetických cieľov?
  • Akú rolu zohrávajú pri integrácii trhu s elektrinou inteligentné technológie?
  • Čo by pre účastníkov trhu znamenal príchod nového NEMO na slovenský alebo český trh?